progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-10-31

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

3 Maja 10

43-200 Pszczyna

Tax ID [tax identification number]: 6381800082

Contact person:

Katarzyna Guzdek

Tel.:

e-mail: zamowienia@powiat.pszczyna.pl

Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez zajęcia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań

PROCEEDINGS NO Z7/14577

Purchasing mode: Usługi społeczne

Signature of the case: IZ.272.13.2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:


1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin„Zażyciem", stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem" (M.P. poz.1250) zwanego dalej „Programem" w zakresie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych
w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r..w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno­ opiekuńczych (Dz.U. poz 1712) wynikających z zadania 2.4, Priorytet Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pszczynie ul. Zamenhofa 5, 43- 200 Pszczyna.

2. Ze względu na charakter przedmiotu usługi i umożliwienie udziału w postępowaniu jak najszerszej grupie wyspecjalizowanych wykonawców, całość zamówienia podzielono na sześć odrębnych części:

a. CZĘŚĆ A– Logopeda

Ilość w CZĘŚCI A: 950 godzin.

b. CZĘŚĆ B– Psycholog

Ilość w CZĘŚCI B: 500 godzin

c. CZĘŚĆ C– Pedagog

Ilość w CZĘŚCI C: 1500 godzin

d. CZĘŚĆ D– Fizjoterapeuta/Terapeuta SI

Ilość w CZĘŚCI D: 4090 godzin

e. CZĘŚĆ E– Tyflopedagog

Ilość w CZĘŚCI E: 250 godzin

f. CZĘŚĆ F– Surdopedagog

Ilość w CZĘŚCI F: 250 godzin

Łączna liczba godzin planowanych do przeprowadzenia zajęć terapeutycznych wynosi 7540 godzin.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, zwany Opisem przedmiotu Zamówienia.

UWAGA!!!

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę).
Attachments:


Termin składania:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...